Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

 
 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir ve bunlara benzer işlemler için işlenebilir.
 2. ALICI tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin tümü internet sitesindeki ilgili işlemler için kullanılmaktadır.
 3. ALICI tarafından ödeme yapılan kredi kartı bilgileri internet sitemizde tutulmamaktadır. Ödeme sırasında girilen bilgiler SSL sertifikasına sahip şifreli bir bağlantıyla doğrudan bankaya yönlendirilmekte, ödeme işlemi bankanın sunucularında gerçekleştirilmektedir.
 4. ALICI kendisine elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmesi durumunda, Alıcıya seçmiş olduğu konular çerçevesinde yürürlükteki mevzuata uygun bilgilendirme amaçlı e-posta gönderilebilir. E-posta bildirimi hizmetinden ayrılmak isteyen ALICI, gönderilen e-posta içerisinde bulunan “Güncelleme ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum” linkine tıklayarak bu hizmetten ayrılabilir.
 5. ALICI tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler SATICI tarafından kendi sistem altyapısında alınmıştır. İnternet sitesinde girilen bilgilerin ALICI’ya ait cihazlardan girilirken ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sorumluluğu ALICI’ya aittir.
 6. ALICI SATICI'ya iletisim@memurunsorubankasi.com  e-posta adresine e-mail atarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimi üzerine kişisel veri işlemleri ve/veya iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur. Hukuken muhafazası gereken bilgiler haricindeki ALICI’ya ait bilgiler veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.
 7. ALICI,
 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. ALICI bu hakların kullanımına ilişkin taleplerle ilgili olarak SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Başvurular incelenerek ALICI’ya mevzuatta öngörülen süre içerisinde SATICI tarafından bildirim yapılacaktır.
 
 1. Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 2. İnternet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerli olup oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir
Bu sayfa 25.02.2021 tarihinde güncellenmiştir.